Temel Politikalarımız
Ekingen Elektronik adına iş üreten tüm çalışanlarımızın Temel Politikalarımıza uygun davranmasını bekleriz. Temel Politikalarımız, kurum kültürümüzün şekillenmesine yardımcı olur ve bizlere rehberlik eder.
 
Tüm uluslararası kurumsal yönetim yaklaşımlarında olmazsa olmaz olarak kabul edilen eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri politikalarımızda belirleyici kavramlardır. 
 
Eşitlik ilkesi; tüm paydaşlarımıza karşı eşit fırsatlar verilerek âdil davranılması ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini ifade eder. 
Şeffaflık ilkesi; ticarî sır niteliğindeki bilgiler hariç kurumumuzla ilgili finansal ve/veya finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişilebilir bir şekilde paydaşlarımızla paylaşılmasını ifade eder. 
Hesap verilebilirlik ilkesi; tüzel ve kurumsal bir yapı olarak Ekingen Elektronik’in kurucu ve diğer ortaklarına karşı hesap verme zorunluluğunu ifade eder. 
Sorumluluk ilkesi ise Ekingen Elektronik Ortakları ve şirketimizin 3. şahıslara karşı yaptığı faaliyetlerden sorumlu olan yöneticilerimizin şirket adına yaptığı tüm faaliyetlerin yasal mevzuata, şirket esas sözleşmemize ve kurum içi prosedür ve talimatlarımıza uygunluğunu ve bunun denetime açıklığını ifade eder. 
 
1. Yönetim ve Çalışma Politikamız:
 
Ekingen Elektronik’i yöneten ve yönlendiren, kuruma hareket kabiliyeti sağlayan yönetim anlayışımızın temelinde; ast-üst ilişkisi çerçevesinde farklı kademe ve departmanları, eşgüdüm ve koordinasyonla birleştiren, planlar ve programlar çerçevesinde işleyişini sağlayan profesyonel yönetim anlayışı yer almaktadır. 
 
Bu doğrultuda hatasız ve hızlı sonuçlara ulaşılması için; tüm kademe ve bölümler arasında bilgi alışverişi doğrudan yapılmalı, karşılaşılan sorunlar karşısında mazeret üretmeden sonuç alınmalıdır. Sorunlara ve mazeretlere odaklanan değil çözümlere ve sonuca odaklanan bir düşünce altyapısı ile çalışma ve projelere bakılmalıdır. 
 
Emir-komuta zincirinde hiyerarşiyi takip esastır. Kararların hızlı verilmesi, ancak hataların en aza indirgenmesi şarttır. Hız ile acelecilik birbirine karıştırılmaması gereken kavramlardır. Bu alt şartları en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için; 
 
Faaliyetler, stratejik plan doğrultusunda günlük / haftalık / aylık planlar ve programlar çerçevesinde yürütülmelidir. Gününü planlamayanın haftasını veya ayını planlaması da mümkün olmayacaktır. 
Yöneticiler arasındaki görüş farklılıklarının işi olumsuz etkilememesi için görüş alınması, çözülemezse bir üst âmire götürülmesi gerekir. 
Çalışmaları hızlı ve hatasız sonuçlandırmak esastır, bu amaçla konular etkili yöntemlerle ve ısrarla takip edilmeli, mazeret değil çözüm üretilmelidir. Olumlu veya olumsuz sonuçlandırmadan bir işi programdan kaldırmanın “sorumsuzluk” olduğu anlaşılmalıdır. 
Aksamalarda işi talep eden kişinin zamanında sözlü; gerekli ve önemli durumlarda ise yazılı olarak bilgilendirilmesi, önceden tedbir alınabilmesi için gereklidir. 
Her bir çalışan görev tanımında yer alan sorumluluklarını bilmek ve ona göre çalışmalarını yürütmek durumundadır. Sorumluluk ve aidiyet sahibi çalışanlar, durumsal olarak yöneticisi tarafından verilen ek görevleri de görev tanımının bir parçasıymış gibi algılar ve yerine getirir. Yöneticilerin de çalışanlarının görev tanımlarına hâkim olması ve tanımlayacağı ek görevlerin çalışanın görev, sorumluluk ve niteliklerine uygunluğunu gözetmesi gerekmektedir. 
Tüm çalışmalarda çalışanların yaptıkları işlere bilinç katarak hareket etmek ve çözüm getirici bir yaklaşımı benimsemek ayrı bir motivasyon unsurudur. Söyleneni anlaşılan ve yapılabilen kadarıyla yapmak yerine, işin gereğini yapan ve âmirin yükünü hafifleten, inisiyatif kullanabilen ve analitik düşünebilen bir yapıda olmak esastır. 
Ekingen Elektronik’te eleştirilerden kaçınılmamalıdır. Eleştiriler kişisel ve kurumsal gelişim için fırsat olarak değerlendirilir. Eleştirirken kişilikleri değil, olayları eleştirerek kırıcılıktan kaçınmak, olumlu ortamın sürdürülmesinin yanı sıra, her zaman için hatanın düzeltilme ihtimalini de arttırır. 
Mesaiye zamanında gelip işe başlamak esastır. İş, ekip hâlinde ve işbirliği ile etkin bir sonuca ulaşır. Bir kurumdaki mesai verimli olarak tüm ekibin işe gelmesiyle başlar. Dolayısıyla işe en son gelen, ekibinin mesaisinin verimliliğini ve performansını belirler.
Aynı şekilde mesainin zamanında bitirilmesi esas olmakla beraber söz konusu gün içerisinde bitirilmesi gereken işlerin ertelenmesi veya gerçekleştirilmesi gereken acil bir iş varken işin bırakılması uygun değildir. Sürekli fazla mesai gerçekleştirilmesi durumunda mesai içerisindeki verimsizlik ve iş gücü – iş yükü dengesi sorgulanmalıdır.
Kılık kıyafet ve temsil kabiliyetinin kurum çalışma ortamı ve Ekingen Elektronik’in imajı açısından en önemli kriterlerden biri olduğu bilinci ile, her bir Ekingen Elektronik çalışanı şirket kılık ve kıyafet kurallarına uygun olarak, Ekingen Elektronik’i en üst düzeyde temsil ediyormuşcasına kılık ve kıyafetine önem verir. 
Görev ve sorumluluk bilinci ile çalışanlar, kendilerine verilen görev tanımının dışında da yöneticileri tarafından paylaşılacak diğer görevlere de açık olmalı ve kurumun bütünsel iş dengesine ve takım performansına katkı sağlamalıdır. 
Her çalışanın bir âmiri olduğu bilinciyle, her Ekingen Elektronik yöneticisi kendi astlarının dışındaki çalışanlarla konumuna uygun olarak iletişime geçmeli, direkt iş emri vermemelidir. 
 
2. Tedarik ve Üretim Politikamız:
 
Ekingen Elektronik’in satınalma süreci materyal veya hizmet ihtiyacının ortaya çıkmasından, materyal ve/veya hizmetin temini ve tedarikçiye ödeme yapılmasına kadar olan tüm süreci kapsar ve her aşamada aşağıdaki politikaların esas alınması önemlidir. Bu doğrultuda: 
 
Tedarik zincirinin alt süreçlerini oluşturan, “ihtiyaca karar verme-talep oluşturma-satınalma-sipariş verme-sevkiyat-teslim alma-kalite kontrol-kabul-iade-evrak kontrolü-ödeme ve diğer tüm alt süreçler”de, çalışanlarımızın iyi niyet ve dürüstlüğüne güvenmekle birlikte sistemin kendi kendisini denetlemek üzere, bir sonraki alt süreç ve/veya operasyonun bir öncekini kontrol edecek şekilde (otokontrol prensibine uygun olarak) tasarlanması ve yürütülmesi esastır.
 
Üretim ve tüm alt süreçleri de otokontrol prensibine uygun olarak tasarlanır ve yürütülür; üretimde nihai kalite kontrol yapılsa dahi, sistemin kendi kendisini denetlemek üzere, bir sonraki operasyonun bir öncekine ait belirlenmiş özelliklere ve kalite standartlarına uygunluğunu kontrol edecek şekilde (otokontrol prensibine uygun olarak) tasarlanması ve yürütülmesi esastır.
Tedarikçilerle ilişkilerde her zaman, her iki tarafın da uzun vadeli kazanacağı kazan – kazan anlayışı ile çalışmalara yön verilir. 
Tanımadığımız tedarikçiler yerine bizimle uzun zamandır iyi niyetle çalışmış, hizmet ve ürününe güvendiğimiz tedarikçilerle uzun ve kalıcı ilişkiler kurmak her zaman tercihimizdir. Ancak riskleri en aza indirgemek ve zaman zaman tedarikçilerimizi kontrol etmek de gerektiğinden, her üründe tek tedarikçi yerine birden çok tedarikçiyi alternatif olarak portföyümüzde bulundurmayı da amaçlarız.
Eşit fırsat ilkesi doğrultusunda tüm tedarikçi adaylarının, aynı şartları sağlaması durumunda aynı hak ve imtiyazlardan yararlanması sağlanır. 
Tüm tedarikçilerimize, Ekingen Elektronik ailesinin birer üyesi oldukları hissettirilir. İletişimde sürekli olarak bu bağ vurgulanır. 
Tedarikçi seçiminde ekonomiklik ve fayda analizi doğrultusunda mümkün olduğunca üretici veya ana distribütör firmalar tercih edilir.
Ticarî sır kapsamında, tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. 
Şirket ile tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için şirketçe gerekli önlemler alınır. 
Süreç içerisinde karşılaşılan zorluklar ve aksaklıklar durumunda tedarikçiler bahane edilerek sorumluluktan kaçılmaz. Tedarikçilerle pasif ve yönetilmeye yönelik bir ilişki kurulmaz, mümkün olduğunca tedarikçi ilişkilerini aktif bir şekilde yönetmeye yönelik çalışmalar yürütülür. 
İş ahlâkı ve kanunlara aykırı davranan tedarikçiler öncelikle uyarılır, durumun değişmemesi hâlinde ilişik kesilir. Bu durumlarda Ekingen Elektronik’in kurumsal ilişkiden dolayı zarar görmemesini sağlamak için kurumsal tedarikçiler ile müeyyideleri net bir şekilde belirtilen bir sözleşme haricinde çalışma gerçekleştirilmez. 
Kurumumuzun politika ve çalışma prensipleri hakkında olarak tedarikçilere bilgilendirme ve yönlendirmeler gerçekleştirilir. Tedarikçilere yönelik periyodik denetimler gerçekleştirilir ve tüm bilgiler kayıt altına alınır.
Satınalma süreçlerinde en kaliteli ve ekonomik sonucu oluşturmak açısından Ekingen’in menfaatlerine zarar vermeyecek en uygun yöntem (uzun dönemli sözleşmeler, çoklu teklif alınması, ihale vb.) belirlenerek uygulanır.
Tedarikçilerden kaynaklı kalite sapmalarına önlem olarak tüm alınan hizmet ve materyallerin takibi ve kontrolü yapılır.
Tedarik edilen tüm materyallerin, türüne ve özelliklerine göre uygun çevre şartlarında ve en hızlı şekilde ulaşılabilir olarak depolanır ve tüm depolama işlemleri şahıslardan ziyade sistemlerin hafızalarında kayıtlı olarak gerçekleştirilir.
Lojistik süreçlerinde termin ve materyal taşıma koşulları değerlendirilerek en uygun nakliye yöntemi belirlenir, uluslararası tedarik süreçlerinde materyal değerine ve lojistik riskine bağlı olarak sigorta kapsamı tanımlanır.
Üretim süreçlerinde ürün ağacında yer alan tüm materyallerde, üretim / montaj  aşama ve işlemlerinde “0” hata esas alınır. Toplam kalite yaklaşımı ile müşteriye teslim edilen ürünün, müşteri siparişine ve ürün özelliklerine birebir uygunluğu sağlanır, bu amaçla kalite kontrolü gerçekleştirilmeden hiçbir ürünün sevki yapılmaz.
Ürün ve süreçlerde hatalar ortaya çıkmadan önlemek / proaktif olmak esastır.
Ekingen’den kaynaklanan tüm montaj ve üretim problemleri müşteri memnuniyeti sağlanacak şekilde ve hızlı olarak çözüme kavuşturulur. 
Tedarik ve üretim planlanmasında stokları elde bulundurma maliyetleri ve riskleri sürekli olarak değerlendirilir ve stok değerleri ürün bazında tanımlanır.
 
3. Pazarlama ve Müşteri Politikamız:
 
Ekingen Elektronik, müşterisi konumunda bulunan nihai tüketici ve aracı kişi ve kurumlara (bayi, teknik servis, satış sonrası hizmetler vb.) yönelik olarak ürün ve hizmetlerin sunulmasında toplam müşteri memnuniyeti esastır. Bu doğrultuda: 
 
Ekingen Elektronik’in yapıcı ve iş geliştirici kimliği kullanılarak, ilişkide olduğumuz tüm kurum, kuruluş, özel şirketler ve şahısların Ekingen Elektronik’ten beklentilerini iyi analiz etmek ve karşılıklı menfaatlerimizin sağlandığı noktada karşılamak hedeflenir. 
Reklam faaliyetlerinde kurumsal iletişim planı dahilinde fayda – maliyet analizi ile birlikte doğru hedef kitleye yönelik doğru kanal üzerinden doğru mesaj ile marka bilincine katkı sağlayacak uygulamalar gerçekleştirilir.
Piyasaya sunduğumuz ürünlerden yararlanan müşterilerimizin ve ürünlerimizi müşterilerimize ulaştıran aracı kişi ve kurumların ürünlerimize ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin ilgili kişiler bilgilendirilir. 
Eşit fırsat ilkesi doğrultusunda tüm kurumsal müşteri adaylarının, aynı şartları sağlaması durumunda aynı hak ve imtiyazlardan yararlanması sağlanır. 
Tüm bayi ve müşterilerimize, Ekingen Elektronik ailesinin birer üyesi oldukları hissettirilir. İletişimde sürekli olarak bu bağ vurgulanır. 
Bayi ve diğer satış çözüm ortaklarımız ile periyodik olarak toplantılar yaparak karşılıklı istişare ve gelişim ortamı oluşturulur.
Kurumsal müşterilere yönelik olarak belli periyotlarda ziyaretler gerçekleştirilir, kurumsal ilişkiler korunur ve geliştirilir. Bu ziyaretlerde Ekingen Elektronik hakkında güncel bilgiler paylaşılır, geri bildirimler alınır ve satış arttırıcı faaliyetler uygulanır. 
Müşterilerin ürünlerimiz ile ilgili tüm geri bildirimleri (öneri, eleştiri ve şikayet) sistematik olarak kayıt altına alınır ve her bir geri bildirim itina ile değerlendirilir. Geri bildirimleri hakkındaki değerlendirmelerimiz ve sonuçları müşterilere uygun yollarla ve açık bir şekilde iletilir.
İade ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili belli prensipler ve süreçler belirlenerek Ekingen Elektronik ve müşterinin menfaatlerinden bağımsız tarafsız bir şekilde tüm müşterilere aynı şartlarda uygulanır.
Kategori bazında tüm müşterilerimiz ile periyodik olarak çeşitli kanallardan iletişim kurulur. Söz konusu iletişim altyapısını sorunsuz olarak işletebilecek CRM/MİY veritabanı oluşturulur ve sürekli olarak güncel tutulur. 
Ticarî sır kapsamında, müşteriler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. 
Şirket ile müşteriler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için şirketçe gerekli önlemler alınır.
Her zaman, her iki tarafın da uzun vadeli kazanacağı kazan – kazan anlayışı ile çalışmalara yön verilir. Ekingen Elektronik’in ticarî olarak uzun vadede zarar görebileceği müşterilere yönelik politikalar yapıcı bir şekilde değiştirilir veya sonuç alınamaz ise kurumsal ilişik kesilir. 
Süreç içerisinde karşılaşılan zorluklar ve aksaklıklar durumunda müşteri bahane edilerek sorumluluktan kaçılmaz. Müşterilerle pasif ve yönetilmeye yönelik bir ilişki kurulmaz, mümkün olduğunca müşteri ilişkilerini aktif bir şekilde yönetmeye yönelik çalışmalar yürütülür. 
İş ahlâkı ve kanunlara aykırı davranan müşteriler öncelikle uyarılır, durumun değişmemesi hâlinde ilişik kesilir. Bu durumlarda Ekingen Elektronik’in kurumsal ilişkiden dolayı zarar görmemesini sağlamak için kurumsal müşteriler ile müeyyideleri net bir şekilde belirtilen bir sözleşme haricinde çalışma gerçekleştirilmez. 
Fiyatlandırma ile ilgili olarak öncelikle firmanın optimum düzeyde kâr etmesini sağlayacak, rekabetçi, satışa destek olacak belirlemeler yapılır. Iskonto ve kampanyalarda karlılık korunarak bayiler ve müşteriler arası adalet esas alınır.
Müşterilere fiyat teklifi verilirken, güncel maliyet ve alım fiyatları mutlaka değerlendirmeye alınır, maliye ve alım fiyatlarının güncel olarak tutulması için gerekli mekanizmalar oluşturulur.
Pazarlama ve satış faaliyetlerinin uygulamasında rakip ve diğer ilgili firmaları kötülemekten ziyade Ekingen Elektronik ve markalarının avantaj ve güçlü olduğu yanlarını vurgulamak temel strateji olarak ele alınır.
Sektörde aktif olarak kullanılan tüm satış kanallarından efektif bir şekilde yararlanmak ve ulaşılabilirliği rakiplere oranla üst düzeyde tutmak.
Satış esnasında sağlanan memnuniyetin sürekli devamını sağlayacak şekilde satış sonrası destek kurgusu oluşturularak müşteride güven duygusu sağlanır.
 
4. İnsan Kaynakları Politikamız:
 
Ekingen Elektronik’te İnsan Kaynakları Politikamız yedi temel ilkeye dayanmaktadır:
 
a) Emeğe ve İnsan Haklarına Saygı
b) Fırsat Eşitliği
c) Görev, Nitelik ve Yetkinlik Bazlı Ücretlendirme
d) Performans ve Yetkinlik Gelişimine Bağlı Ödüllendirme
e) Katılımcılık ve Şeffaflık
f) Eğitim ve Gelişime Önem Verme
g) Çalışma Ortamında Sürekli İyileştirme
 
Bu ilkeler çerçevesinde temel insan kaynakları politikalarımız şu şekildedir;
 
Kurumsal hedef ve stratejilerimizi destekleyecek; değerlerimizle uyumlu, çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi’ni uygulamak ve geliştirmek,
Tüm birimlerin ortak çalışmalarıyla katılımcı bir İnsan Kaynakları Politikası geliştirmek ve konuşan bir organizasyona sahip olmak,
Gerekli insan kaynağı ihtiyaçlarını bilimsel metotlarla doğru tespit ve analiz ederek, pozisyona en uygun ve kalifiye adayların işe alınmasını sağlamak, 
Sonuç odaklı, Ekingen Elektronik’ten “biz” diye bahseden, sorumluluk alabilen, meslekî ve kişisel ahlâk sahibi, idealist, her geçen gün düşünsel birikimine yeni bir şeyler katan personelle çalışmak, 
Geleneksel kültürümüzün bir devamı olarak çalışanlarımızı seçerken ayrım yapmadan meslek ahlâkı ve liyakata göre seçim yapmak,
Yasal sınırlar çerçevesinde çalışanlara tüm sosyal ve özlük haklarını eksiksiz temin etmek,
Her çalışanımızı ulusal, bölgesel ve sektörel standartları dikkate alarak ücretlendirmek,
Ekingen Elektronik olarak kurum içerisinde bütün çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarak adalet, tutarlılık ve güvenilirliği sağlamak,
İnsan kaynağımızı korunup geliştirilmesi gereken bir “değer” olarak, stratejik ortak hâline getirmek,
Çalışanlarımızın işe başladığı andan itibaren gerek iş başı gerekse iş dışında düzenlenen kişisel gelişim ve teknik eğitim programlarıyla gelişimine katkı sağlamak, 
Bireysel hedefleri kurum hedefleri ile bütünleştirerek, çalışanın performans gelişimini sağlamak, yatay ve dikey ilerlemeleri için teşvik ederek maddî ve manevî yönden ödüllendirmek,
Sosyal etkinlik ve programlar ile kurumdaşlık ve takımdaşlık duygularını geliştirmek ve motivasyonu sürekli üst düzeyde tutmak,
Aidiyeti duygusu gelişmiş şirkete katkısı ve adanmışlığı yüksek çalışanlarımıza uzun vadeli istihdam sağlamak bizim için esastır. Bu ise hem şirket hem de çalışanların ortak çabalarıyla mümkündür. Ekingen Elektronik bu doğrultuda çalışanlarını motive ederken, çalışanlarından da bu niyeti bekler ve teşvik eder.
İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm riskleri yöneterek güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu anlayışın kurumda sürekliliğini sağlamak,
Kurumun sağladığı gelişim imkânlarından yararlanmayan, kendini geliştirmeyen, kuruma kendini ait hissetmeyen ve sürekli performans düşüklüğü yaşayan personellere mevcut performansı ile mutlu olabileceği ve kabul göreceği bir kurumda çalışma fırsatı sağlamak adına yollarını ayırmak.
 
5. Çalışma Ortamı Politikamız:
 
“Çalışma ortamının en önemli unsuru çalışanlardır.” anlayışından yola çıkarak; yöneticilerden, bölümlerindeki çalışanlarla, muhatap oldukları ve iş birliği yaptıkları kuruluşlarla, resmî ve yarı resmî kurumlarla, basın ve içinde yaşadığımız toplum ile aralarında sevgi ve saygıya dayalı bir iş ortamı oluşturmaları istenir. 
 
Çalışma ortamının verimliliğine ve takım sinerjisine zarar verecek psikolojik baskı ve şiddet gibi uygulamalardan özellikler kaçınılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, her çalışan, ailesinden daha fazla Ekingen Elektronik bünyesinde çalışma arkadaşları ile muhatap olmaktadır.
 
Gelişmeye ve yeni fikirlere açık yapımız; disiplin, düzen, temizlik, çevreye saygı ve sistemli çalışma tarzımız ile sonuç alıcı bir ortam oluşturur. Bu ortamın sürdürülmesinden ve geliştirilmesinden Ekingen Elektronik çalışanları sorumludur. Birbirimize, müşterilerimize davrandığımız kadar saygılı, iyi niyetli ve ilgili davranmak kültürümüzün bir parçasıdır.
Ekingen Elektronik, seviyeli insan ilişkilerinin kurulduğu, müşterilerin öncelikli tercih ettiği, motivasyonu yüksek mutlu insanların bulunduğu güvenilir bir kurumdur.
 
6. İletişim ve Gizlilik Politikamız:
 
Ekingen Elektronik, kendi içinde işlerini sürdürmeye ve geliştirmeye yönelik bir iletişim sistemini muhafaza eder. Ekingen Elektronik’te örgütsel iletişimin başarısının çalışan başarısını, çalışan başarısının da kurumun başarısını beraberinde getireceği bilinir. Kurumsal iletişimin yazılı olması esastır. Yazışma ve konuşmalarda üslûbun açık, net, kesin ve yanlış anlamalara fırsat vermeyecek tarzda olmasına dikkat edilir. 
 
Ekingen Elektronik dışına yönelik haberleşmede, Ekingen Elektronik çalışmaları ve ilişkileri hakkındaki bilgiler, tüm paydaşlar, aile ve arkadaşlar da dâhil olmak üzere ilgisiz kişilere hiçbir zaman verilmez. Kanunî veya hiyerarşik olarak haberi olması gereken kişilere de, gerekenin dışında bilgi aktarılmamasına özen gösterilir. Özellikle Ekingen Elektronik mensupları rakiplerle iletişim kurarken hiyerarşik olarak bir üst âmiriyle konuyu paylaşmalıdır.
 
Özellikle aşağıda belirtilen konularda gizliliğin sağlanması esastır;
 
Tedarikçiler, distribütörler ve bayiler ile yapılan sözleşmeler,
Müşteri ve tedarikçi portföyü ve işbirliği alanları,
Ürün maliyet / alım fiyatları ve ürün geliştirme projeleri,
Bayi ve müşteri ıskonto oranları,
İşveren – işgören ilişkileri ile ilgili bilgi ve belgeler,
Mali ve hukuki bilgiler vb. ticari sırlar
 
Ekingen Elektronik’e ait kanunî defterlerin, diğer tüm bilgilerin ve belgelerin dışarıya karşı kesinlikle kapalı ancak yetki verilen (yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından çizilmek kaydı ile) denetçi, danışman vb. kimselere açık olmasına, her bir Ekingen Elektronik çalışanı özellikle dikkat etmelidir.
 
Ekingen Elektronik mensuplarının, Ekingen Elektronik ile ilgili vereceği bilgi ve görüş, yalnızca kurum itibarına hizmet edecek olumlu, saygılı, nazik, dikkatli, yardımcı, iyi niyetli ve disiplinli yaklaşım ve mesajları içermelidir.
 
7. Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk Politikamız:
 
Ekingen Elektronik olarak tüm çalışmalarımızı, toplumsal sorumluluk ve bilinç anlayışı çerçevesinde yapmaya özen gösteririz.
 
Faaliyetlerimizi yürütürken hizmet verdiğimiz kesim, ülkemiz ve tüm insanlığa karşı üstlendiğimiz sosyal sorumlulukların bilinciyle hareket eder ve sorumluluklarımızı duyarlılıkla yerine getiririz.
Bizler fayda verecek kazancın peşindeyiz. Fayda verecek kazanç, tüm paydaşlarımızın, içinde yaşadığımız toplumun haklı memnuniyeti ile sağlanır. Bundan hareketle yatırımlarımızda çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösteririz.
Sosyal sorumluluk misyonu taşıyan projelere ve çalışmaya maddî-manevî katkıda bulunmayı; gerektiğinde bizzat içinde yer almayı ve bu anlayışın yerleşmesinde aktif rol oynamayı bir görev addederiz. 
Toplumun gelişimine katkı sağlamak maksadıyla özellikle kendi alanımız ile ilgili olarak eğitim sektöründe aktif rol alırız.
Sektörel kalkınmaya önem verir; bu meyanda sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörden kurumlarla işbirliği hâlinde oluruz.
 
8. İş Ahlâkı ve Etiği Politikamız:
 
Kişisel ve iş ahlâkı yönüyle ne kadar kuvvetli olursa olsun, insan olarak her bir Ekingen Elektronik çalışanının satış, sipariş alma, satınalma, ödeme, pazarlama, işe alım, muhasebe ve resmî kurumlarla ilişkiler vb. alanlarda kendi menfaatleri ile Ekingen Elektronik’in menfaatlerini karşı karşıya getirecek durumlar olabilir.
 
Ekingen Elektronik çalışanlarının, ilkeli davranış tarzını koruyabilmesi için aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir;
 
Ortaklık, dostluk veya akrabalık gibi yakın ilişkilerin olduğu şirket veya kişilerle, Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadıkça herhangi bir iş ilişkisi kurulamaz. Bu konuda aracı olunamaz.
Tam süreli olarak Ekingen Elektronik’te görev alan çalışanlarımızın, günlük çalışmalarını sadece bağlı olduğu Ekingen Elektronik için harcayarak; mesaisini ve enerjisini başka şirketlere bölmemesi esastır. Bu nedenle çalışanlar mesai saatleri dışında kalan süreler, resmî tatil, haftalık ve yıllık izin günleri de dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmadıkça başka bir şirkette çalışamaz.
Ekingen Elektronik adına her türlü mal veya hizmet alımlarında, Ekingen Elektronik’in şartlarına ve değerlerine uygunluk, kalite, fiyat vb. kriterler dışında ahlâkî olmayan şahsî ilişkiler, maddî ve manevî kişisel çıkarlar asla rol oynayamaz.
Çalışanlarımız, görevi gereği iş ilişkisi içinde bulundukları kimselerden değerli hediyeler kabul etmemek ve bu gibi durumlardan üstlerini haberdar etmekle yükümlüdür. Kredi açma, kefil olma, ağırlama, önemli bir işin halledilmesi, her hangi bir şekilde haksız kazanç sağlama da değerli hediye kabulüne eşdeğer durumlar olup bu hükmün kapsamı içindedir. Ancak yılbaşı, dinî ve resmî bayramlarda reklam amaçlı verilen ve değeri kabul edilebilir ölçülerde olan promosyonlar, üstlerini bilgilendirmek kaydıyla bu hükmün kapsamı dışında tutulabilir.
Hiçbir kişi ya da kuruluşa gizli ya da açık, maddî veya manevî kanun dışı ödemelerde bulunulamaz.
Çalışanlarımızın rakip şirketlerdeki çalışanlarla dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde kurumsal bilgilerin gizliliği ilkesine riayet etmeleri gerekir.
Ekingen Elektronik adına yürütülen tüm faaliyetlerden ortaya çıkan bilgi, belge, materyal ve diğer çıktıların sahibinin Ekingen Elektronik olduğu bilinciyle bu bilgi, materyal ve diğer çıktılar herhangi bir şekilde farklı yollardan maddî / manevî şahsî çıkar elde etmek için değerlendirilemez.
Muhasebesel ve finansal işlemlerde azamî dikkat edilir. Kurumun imajına ve itibarına zarar verecek, zor duruma düşürecek her türlü eylemden kaçınılır, yapılması gereken işlemler zamanında ve titizlikle gerçekleştirilir.
Çalışanlarımızın nakdi ve bilgi birikimlerini değerlendirmeleri memnuniyetle karşılanır, ancak; çalışanlarımızın ve 1. derece yakınlarının (Ebevenyn, Kardeş, Eş ve Çocukları) Ekingen Elektronik’in yatırım yapmayı düşündüğü veya yapmış olduğu alanlara girmeleri, Ekingen Elektronik’ten izin almaları suretiyle mümkün olabilir. 
Her türlü iç ve dış ilişkilerde dürüstlük şarttır. Doğru bilgi verilmesi, vaatlerin tutulması, müşteri ve yatırımcıların zamanında bilgilendirilmesi, ödemelerin tam ve zamanında yapılması esastır. Özellikle malî konulara etki eden ölçme ve değerleme hususlarında, rasyonel ve dürüst bir şekilde işlem gerçekleştirilir, ne Ekingen Elektronik’in ne de karşı tarafın hiçbir şekilde haksız yararı gözetilemez.
 
Ekingen Elektronik, kurum olarak;
 
İnsan haklarını korur ve ihlâl edilmemesi için gerekli önlemleri alır. 
Politik kimliğe sahip tüzel veya gerçek kişilere herhangi bir amaçla bağış yapmaz.
Sağlık ve güvenliği tehdit edici her hangi bir karar almaz ve uygulamada bulunmaz.
Rekabet Üst Kurulu’nun belirlediği ilke ve standartlara aykırı uygulama ve yaklaşımlarda bulunmaz.
Türkiye’nin güvenliğini ve ülke bütünlüğünü bozucu tutum ve yaklaşımlarda bulunmaz.
Ticarî kaygılar adına iş ahlâkı ve manevî değerlerinden ödün vermez.
Fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözel taciz ve şiddetin, zorlama, ayrımcılık ve istismarın hiçbir türüne ve şekline izin vermez.
Tehdit ve rüşvet dâhil tüm ahlâk dışı davranışlara karşı çıkar.
Gizli bilgileri üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
 
9. Özdenetim ve İç Denetim Politikamız:
 
Her bir Ekingen Elektronik çalışanı, genel prensiplerimize uyulmadığında hiyerarşik iletişim zincirine uygun olarak ilgilileri uyarmakla yükümlüdür. Bu husus, firmamızın sürekliliğinin sağlanması ve çalışanlarımızın mutluluğunun korunması için vazgeçilmezdir.
Ekingen Elektronik çalışanları olarak, hepimizin esas sorumluluklarından biri, öncelikle kendimizi bu prensipler doğrultusunda özdenetime tâbi tutarak düzeltmek ve geliştirmek olduğu kadar, bir diğeri de yine dostluk, sevgi ve saygı ortamını muhafaza etmek kaydıyla, bu prensiplerin yaşamasını sağlamak ve uygulanmasını engelleyecek hareketlerin düzeltilmesi için gerekli desteği vermektir. 
Tüm çalışanlarımız, şirket varlıklarını korumalı ve kaynakların ekonomik ve verimli kullanımını sağlamalıdır. 
“Değersiz / önemsiz iş yoktur” prensibiyle her kademede ve her görevin kendine özgü sorumluluğu ve önemi olduğunun bilinciyle Ekingen Elektronik çalışanları yaptıkları çalışmaları Toplam Kalite anlayışıyla sürdürmelidir.
Tüm uygulamalarımızın kanun ve kurallara, kurumsal anayasamıza, prosedürlerimize,  yönetmeliklerimize, verimlilik ve performans kriterlerine uygun olması asıldır. Bunun denetlenmesi amacıyla iç ve dış denetim mekanizmaları uygulanır.